تیم دارم


ثبت نام


درباره ما


آدرس مجموعه سفیری نو:  تهران - تقاطع جمهوری اسلامی فلسطین - کوچه درخشان

+98 930 9050266

safirinoeducation@gmail.comمرکز نوآوری های آموزش اجتماعی سفیرینو

مجموعه ای خودجوش و برخواسته از دغدغه های مردمی سال ۱۳۹۸ تاسیس شد تا گفتمان «نوآوری اجتماعی» و «پیشرفت همه جانبه» را برای مخاطبین خود تبیین کرده و در جهت اصلاح اکوسیستم اجتماعی و منطقه ای ضمن ارزیابی گروه های منتخب، حمایت های مادی و معنوی را از آنها به عمل بیاورد.
مجموعه سفیرینو فرصتی است برای یادگیری، تیم سازی، مسئله شناسی، تدوین سند پیشرفت منطقه و حمایت از گروه های مردمی که توانایی انجام فعالیت های اجتماعی و شبکه سازی در منطقه خود را دارند.