مربیان


احمد نوروزی

آشنایی بیشتر

رزومه: فعال اجتماعی _ فعال تربیتی _ فعال اردویی

مسعود معصومی

آشنایی بیشتر

رزومه: فعال اجتماعی_ فعال هنری و رسانه ای_ مدیر عملیات

مجتبی فرهنگ

آشنایی بیشتر

رزومه: مدرس تولید محتوا_طراح سامانه های km_پژوهشگر

رضا پاینده

آشنایی بیشتر

رزومه:

محسن صیاد

آشنایی بیشتر

رزومه

احمد خدایی نصر

آشنایی بیشتر

رزومه:

سجاد نیک منش

آشنایی بیشتر

رزومه:
رزومه: