جایگاه قوه قضائیه در موضوعات اجتماعی چیست؟


در اصل 156 قانون اساسی پنج وظیفه برای قوه قضائیه به وسیله ی خبرگان قانون اساسی مشخص شده است دو وظیفه از این پنج وظیفه مشخص شده در بند1و4قانون اساسی مربوط به رسیدگی به امور پرونده ها از جمله قضاوت،اجرای احکام و... است بر اساس بند2 وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه((احیای حقوق عامه))است براساس بند 3 وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه((مطالبه گری و نظارت))است که این بند به وسیله سازمان بازرسی و برخی دیگر از نهاد ها صورت می گیرد براساس بند5 وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی یکی دیگر از وظایف قوه قضائیه((اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان))است ما در کشورمان متاسفانه برای هر مسئله ای قانون کم نداریم ولی مشکل در اجرای قوانین است در مسئله ی آسیب های اجتماعی قوه قضائیه دارای دو رویکرد است 1.همکاری با دیگر نهاد ها و موسسات فعال در زمینه ی آسیب های اجتماعی برای انجام فعالیت جمعی 2.استفاده از ظرفیت های مردمی برای بر طرف کردن مشکلات رویکرد معاونت پیشگیری قوه قضائیه این است که برای مقابله با آسیب های اجتماعی باید مردم را دخیل در این کار کرد بر همین اساس معاونت پیشگیری قوه قضائیه دارای اداره کل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی است